با کلیک بر روی هر کدام از فایل های زیر میتوانید pdf مربوطه را دانلود کرده و مطالعه نمایید…

سم سایپرمترین

سایپرمترین

بارگیری پیوست‌ها:
cypermethrin.pdf
Cypermethrin-MSDS.pdf

موش کش برودیفاکوم پلیت/وکس

طعمه موش برودیفاکوم پلیت /وکس

بارگیری پیوست‌ها:
msds_rodenticide_pellets.pdf
msds_rodenticide_blocks.pdf

سم پرمترین

پرمترین

بارگیری پیوست‌ها:
permethrin.pdf
Coopex_Residual_Insect_MSDS_Aus.pdf

سم دلتامترین- دسیس

سم دلتا مترین/ دسیس

بارگیری پیوست‌ها:
DECIS_EC25_MSDS_2.pdf

سم سولفاک

سم سولفاک

بارگیری پیوست‌ها:
solfac_1.pdf

سم آیکون

آیکون

بارگیری پیوست‌ها:
icon_msds.pdf

سم فایکام

سم فایکام

بارگیری پیوست‌ها:
Ficam_D_MSDS.pdf

msds فارسی/لیست سموم مجاز

msds فارسی/لیست سموم مجاز

بارگیری پیوست‌ها:
somom_1.pdf MSDS_farsi.pdf

فهرست